TOP>声調/ピンイン>ピンイン表(音声)/介音v

ピンイン表(音声)/介音v

 韻母 介音v
声母  v ve van vn
唇音 b    
p    
m    
f    
舌尖音 d    
t    
n nv nve  
l lv lve  
舌根音 g    
k    
h    
舌面音 j ju jue juan jun
q qu que quan qun
x xu xue xuan xun
巻舌音 zh    
ch    
sh    
r    
舌歯音 z    
c    
s    
 yu yue yuan yun
Copyright(C) Nada language school