TOP>声調/ピンイン>ピンイン表(音声)/介音u

ピンイン表(音声)/介音u

 韻母 介音u
声母  u ua uo uai uei uan uen uang ueng
唇音 b bu        
p pu        
m mu        
f fu        
舌尖音 d du  duo  dui duan dun  
t tu  tuo  tui tuan tun  
n nu  nuo   nuan   
l lu  luo   luan lun  
舌根音 g gu gua guo guai gui guan gun guang 
k ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang 
h hu hua huo huai hui huan hun huang 
舌面音 j         
q         
x         
巻舌音 zh zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang 
ch chu  chuo chuai chui chuan chun chuang 
sh shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang 
r ru  ruo  rui ruan run  
舌歯音 z zu  zuo  zui zuan zun  
c cu  cuo  cui cuan cun  
s su  suo  sui suan sun  
 wu wa wo wai wei wan wen wang weng
Copyright(C) Nada language school