TOP>声調/ピンイン>ピンイン表(音声)/介音i

ピンイン表(音声)/介音i

 韻母 介音i
声母  i ia iao ie iou ian in iang ing iong
唇音 b bi  biao bie  bian bin  bing 
p pi  piao pie  pian pin  ping 
m mi  miao mie miu mian min  ming 
f          
舌尖音 d di  diao die diu dian   ding 
t ti  tiao tie  tian   ting 
n ni  niao nie niu nian nin niang ning 
l li lia liao lie liu lian lin liang ling 
舌根音 g          
k          
h          
舌面音 j ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong
q qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong
x xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong
巻舌音 zh          
ch          
sh          
r          
舌歯音 z          
c          
s          
 yi ya yao ye you yan yin yang ying yong
Copyright(C) Nada language school