TOP>声調/ピンイン>ピンイン表(音声)/介音無し

ピンイン表(音声)/介音無し

 韻母 介音無し
声母  a o e -i er ai ei ao ou an en ang eng ong
唇音 b ba bo    bai bei bao  ban ben bang beng 
p pa po    pai pei pao pou pan pen pang peng 
m ma mo me   mai mei mao mou man men mang meng 
f fa fo     fei  fou fan fen fang feng 
舌尖音 d da  de   dai dei dao dou dan  dang deng dong
t ta  te   tai  tao tou tan  tang teng tong
n na  ne   nai nei nao nou nan nen nang neng nong
l la  le   lai lei lao lou lan  lang leng long
舌根音 g ga  ge   gai gei gao gou gan gen gang geng gong
k ka  ke   kai  kao kou kan ken kang keng kong
h ha  he   hai hei hao hou han hen hang heng hong
舌面音 j              
q              
x              
巻舌音 zh zha  zhe zhi  zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong
ch cha  che chi  chai  chao chou chan chen chang cheng chong
sh sha  she shi  shai shei shao shou shan shen shang sheng 
r   re ri    rao rou ran ren rang reng rong
舌歯音 z za  ze zi  zai zei zao zou zan zen zang zeng zong
c ca  ce ci  cai  cao cou can cen cang ceng cong
s sa  se si  sai  sao sou san sen sang seng song
 a o e  er ai ei ao ou an en ang  
Copyright(C) Nada language school