TOP>声調/ピンイン>ピンイン表(音声)

ピンイン表(音声)

介音無し/介音i/介音u/介音v
 韻母 介音無し 介音i 介音u 介音v
声母  a o e -i er ai ei ao ou an en ang eng ong i ia iao ie iou ian in iang ing iong u ua uo uai uei uan uen uang ueng v ve van vn
唇音 b ba bo    bai bei bao  ban ben bang beng  bi  biao bie  bian bin  bing  bu            
p pa po    pai pei pao pou pan pen pang peng  pi  piao pie  pian pin  ping  pu            
m ma mo me   mai mei mao mou man men mang meng  mi  miao mie miu mian min  ming  mu            
f fa fo     fei  fou fan fen fang feng            fu            
舌尖音 d da  de   dai dei dao dou dan  dang deng dong di  diao die diu dian   ding  du  duo  dui duan dun      
t ta  te   tai  tao tou tan  tang teng tong ti  tiao tie  tian   ting  tu  tuo  tui tuan tun      
n na  ne   nai nei nao nou nan nen nang neng nong ni  niao nie niu nian nin niang ning  nu  nuo   nuan    nv nve  
l la  le   lai lei lao lou lan  lang leng long li lia liao lie liu lian lin liang ling  lu  luo   luan lun   lv lve  
舌根音 g ga  ge   gai gei gao gou gan gen gang geng gong           gu gua guo guai gui guan gun guang     
k ka  ke   kai  kao kou kan ken kang keng kong           ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang     
h ha  he   hai hei hao hou han hen hang heng hong           hu hua huo huai hui huan hun huang     
舌面音 j               ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong          ju jue juan jun
q               qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong          qu que quan qun
x               xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong          xu xue xuan xun
巻舌音 zh zha  zhe zhi  zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong           zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang     
ch cha  che chi  chai  chao chou chan chen chang cheng chong           chu  chuo chuai chui chuan chun chuang     
sh sha  she shi  shai shei shao shou shan shen shang sheng            shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang     
r   re ri    rao rou ran ren rang reng rong           ru  ruo  rui ruan run      
舌歯音 z za  ze zi  zai zei zao zou zan zen zang zeng zong           zu  zuo  zui zuan zun      
c ca  ce ci  cai  cao cou can cen cang ceng cong           cu  cuo  cui cuan cun      
s sa  se si  sai  sao sou san sen sang seng song           su  suo  sui suan sun      
 a o e  er ai ei ao ou an en ang   yi ya yao ye you yan yin yang ying yong wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun
Copyright(C) Nada language school