TOP>基本単語>その他>日付/曜日/時間

日付/曜日/時間

                                          
練習  >>音声
意味 説明
yī jiŭ jiŭ wŭ nián
一九九五年
1995年 年の数字は一つ
ずつ読みます。
èr líng líng yī nián
二〇〇一年
2001年
èr líng yī líng nián
二〇一〇年
2010年
nǎ nián
哪年
何年?
jīn nián
今年
今年
qù nián
去年
去年  
míng nián
明年
来年  
  練習  >>音声
意味 説明
yī yuè
一月
一月 数字+月
èr yuè
二月
二月
sān yuè
三月
三月
sì yuè
四月
四月
wŭ yuè
五月
五月
liù yuè
六月
六月
qī yuè
七月
七月
bā yuè
八月
八月
jiŭ yuè
九月
九月
shí yuè
十月
十月
shí yī yuè
十一月
十一月
shí èr yuè
十二月
十二月
jǐ yuè
几月
何月
zhè ge yuè
这个月
今月
shàng ge yuè
上个月
先月
xià ge yuè
下个月
来月
  練習  >>音声
意味 説明
yī hào
一号
1日 数字+号/日
日は書き言葉
号は話言葉
èr hào
二号
2日
sān hào
三号
3日
shí hào
十号
10日
shí liù hào
十六号
16日
èr shí hào
二十号
20日
èr shí sì hào
二十四号
24日
sān shí hào
三十号
30日
sān shí yī hào
三十一号
31日
jǐ hào
几号
何日?
jīn tiān
今天
今日
zuó tiān
昨天
昨日
míng tiān
明天
明日
  練習  >>音声
曜日 意味 説明
xīng qī yī
星期一
  lǐ bài yī
礼拜一
月曜日 星期は書き言葉と話し言葉
礼拜は話し言葉
xīng qī èr
星期二
  lǐ bài èr
礼拜二
火曜日
xīng qī sān
星期三
  lǐ bài sān
礼拜三
水曜日
xīng qī sì
星期四
  lǐ bài sì
礼拜四
木曜日
xīng qī wŭ
星期五
  lǐ bài wŭ
礼拜五
金曜日
xīng qī liù
星期六
  lǐ bài liù
礼拜六
土曜日
xīng qī rì
星期日
xīng qī tiān
星期天
lǐ bài tiān
礼拜天
日曜日
xīng qī jǐ
星期几
  lǐ bài jǐ
礼拜几
何曜日?
zhè gè xīng qī
这个星期
    今週
shàng gè xīng qī
上个星期
    先週
xià gè xīng qī
下个星期
    来週
  練習  >>音声
時刻 意味 説明
yī diǎn
一点
1:00
liǎng diǎn
两点
2:00 ここでは二 (èr)を
使えません。
shí èr diǎn
十二点
12:00
shí èr diǎn líng wŭ
十二点零五
12:05
shí èr diǎn guò wŭ
十二点过五
shí èr diǎn shí wŭ fēn
十二点十五分
12:15
shí èr diǎn sān shí fēn
十二点三十分
12:30
shí èr diǎn bàn
十二点半
shí èr diǎn sì shí wŭ fēn
十二点四十五分
12:45
shí èr diǎn sān kè
十二点三刻
shí èr diǎn zhĕng
十二点整
12時
ちょうど
shí èr diǎn chà wŭ fēn
十二点差五分
12時5分前
shí èr diǎn guò wŭ
十二点过五
12時5分過ぎ
shí èr diǎn wŭ fēn shí wŭ miǎo
十二点五分十五秒
12時5分15秒
shàng wŭ
上午
午前
xià wŭ
下午
午後
zǎo shàng
早上
zhèng wŭ
正午
正午
zhōng wŭ
中午
bàng wǎn
傍晚
夕方
wǎn shàng
晚上
shēn yè
深夜
深夜
  練習  >>音声
時間 意味 説明
yí ge xiǎo shí
一个小时
1時間
bàn ge xiǎo shí
半个小时
30分間
shí wŭ fēn zhōng
十五分钟
15分間
yí ge bàn xiǎo shí
一个半小时
1時間30分間
wŭ fēn zhōng
五分钟
5分間
shí miǎo zhōng
十秒钟
10秒間
Copyright(C) Nada language school